Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 591

Data publikacji:
2020-05-22 11:03:58

Przedmiot: Dostawa 29 fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów z Gminy Stopnica

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2020-05-22

Znak: Or.271.1.12.2020

 

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. (41) 3779800; faks (41) 3779606

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa 29 fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów z Gminy Stopnica”

1.      NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jestDostawa 29 fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów z Gminy Stopnica”. Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji zapytania ofertowego.

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

a.     pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b.      elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 27 maja 2020 roku do godziny: 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

5.      WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto

b.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

Realizacja zamówienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA +).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_popc_plus.docxTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_popc_plus.docx - 91.347 KB)
Data publikacji: 2020-05-22 11:05:20 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedz_na_pytanie_popc2.pdfOdpowiedź na pytanie (odpowiedz_na_pytanie_popc2.pdf - 46.828 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 09:51:08 Redaktor: Mirosław Rajtar
zestawienie_ofert_laptopy2.pdfZestawienie Ofert (zestawienie_ofert_laptopy2.pdf - 44.665 KB)
Data publikacji: 2020-05-27 14:15:44 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 293
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-05-22 11:03:58
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-05-22 11:05:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu