Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 604

Data publikacji:
2020-08-26 13:41:53

Przedmiot: Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica

Treść przetargu:
Ogłoszenie nr 577849-N-2020 z dnia 2020-08-26 r.

Gmina Stopnica: Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stopnica, krajowy numer identyfikacyjny 29101078300000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  2 , 28-130  Stopnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3779 800, e-mail budownictwo@stopnica.pl, faks 0-41 3779 606.
Adres strony internetowej (URL): stopnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://stopnica.pl/bip/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - osobiście lub za pośrednictwem poczty/ firmy kurierskiej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica
Numer referencyjny: Or.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: modernizację nawierzchni dróg i placów gminnych na terenie gminy Stopnica. Zadanie podzielone zostało na 3 części: Cześć I - Modernizacja drogi w miejscowości Borek Droga nr 108 o powierzchni 1002 m2 Droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Długość drogi 284,00 m. Szerokość drogi wynosi 3,20 m. Powierzchnia rozjazdów 93 m² Stan projektowany: Na wymienionym odcinku projektuje się następujące roboty: obustronne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na szer. 20 cm o pow. 114 m² wykonanie warstwy wyrównawczej 75kg/m² w ilości 75,15 ton, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 1002 m². Część II - Modernizacja placu gminnego w Stopnicy: Plac gminny nr 413/2 położony w miejscowości Stopnica przeznaczony do remontu o pow. 564 m2. Plac ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Stan projektowany: Na wymienionym odcinku projektuje się następujące roboty: - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5mm, o grubości warstwy 5 cm na powierzchni 128 m2 w ilości 13,57 t. - wykonanie regulacji wysokości 3 szt. studzienek kanalizacyjnych - wykonania warstwy wyrównawczej 75kg/m² w ilości 42,3 ton, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 564 m². Część III - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuchary odcinek o długości 480 m: Droga nr 611 w miejscowości Kuchary przeznaczona do remontu o pow. 1312,2 m2. Droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Długość drogi 474 m. Szerokość drogi wynosi 2,7 m. Rozjazd 6 m x 5,4 m Stan projektowany: Na wymienionym odcinku projektuje się następujące roboty: - obustronne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na szer. 20 cm o pow. 192 m² - wykonanie regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych szt. 2 - wykonania warstwy wyrównawczej 75kg/m² w ilości 98,4 ton, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 1312,2 m². Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ (w szczególności w dokumentacji projektowej). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Uwaga: Przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego zaleca się aby Wykonawca: - dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca. - dokonał szczegółowej weryfikacji określonych wyżej dokumentów, celem ujawnienia ewentualnych nieścisłości lub rozbieżności mających wpływ na cenę złożonej oferty. Cena jednostkowa poszczególnego elementu umowy wymieniona w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ oraz dokumentacji załączonej do SIWZ jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty: wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych badań i odbiorów prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią: 1. roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji załączonej do SIWZ, 2. roboty zaniechane przez które rozumie się roboty wymienione w SIWZ, a których wykonanie stało się zbędne. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i P.Poż. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy, które winny być dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszystkie materiały i urządzenia potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy. Użyte materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości: wymogom dokumentacji, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.) oraz przepisom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 215). Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny być fabrycznie nowe, powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. Wykonanie prac związanych z obsługą geodezyjną w zakresie przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca na własny koszt opracuje projekty techniczne organizacji placu budowy i montażu obiektu oraz zorganizuje niezbędne zaplecze budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 48
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku, należy złożyć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika robót, posiadający uprawnienia w branży drogowej. Osoby sprawujące w/w funkcje muszą należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, posiadać stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku w postępowaniu jest złożenie oświadczenia stanowiącego stosowny załącznik do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust 4 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności- złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do SIWZ, 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2b do SIWZ, 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)- złożone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 2) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w SIWZ pkt 7.1. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1. pkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.2., stosuje się. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2. ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7.2. zdanie pierwsze stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W przypadku: podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru, podmiotów występujących wspólnie należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria                                 Znaczenie
cena                                      60,00
Okres gwarancji i rękojmi    20,00
Termin zakończenia robót    20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: 1) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części nie ujawnionych w dokumentacji i niemożliwych do samodzielnego stwierdzenia przez wykonawcę, - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, 2) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3) wystąpienie siły wyższej, 4) wystąpienie zmian w przepisach prawa mających wpływ na realizację lub rozliczenie inwestycji , 5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym istotne zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnych od wykonawcy, 7) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 8) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, bez winy wykonawcy, 9) wydanie bez winy wykonawcy, orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 10) wykonanie uzgodnionych przez strony robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych, W przypadkach, o których mowa wyżej, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: 1) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 3) czas trwania siły wyższej, 4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa, 5) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, 6) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 8) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 9) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych, czas niezbędny do uzyskania potwierdzenia o którym mowa w §11 ust. 3.1. p. 11) Umowy. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek: 1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, 2) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności: a) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych i/ lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót, b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych i/lub kosztów ich eksploatacji, c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 3) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany. Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych wyżej będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:     1    Nazwa:     Modernizacja drogi w miejscowości Borek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Droga nr 108 o powierzchni 1002 m2 Droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Długość drogi 284,00 m. Szerokość drogi wynosi 3,20 m. Powierzchnia rozjazdów 93 m² Stan projektowany: Na wymienionym odcinku projektuje się następujące roboty: obustronne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na szer. 20 cm o pow. 114 m² wykonanie warstwy wyrównawczej 75kg/m² w ilości 75,15 ton, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 1002 m².
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 48
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji i rękojmi    20,00
termin zakończenia robót    20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     2    Nazwa:     Modernizacja placu gminnego w Stopnicy:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Plac gminny nr 413/2 położony w miejscowości Stopnica przeznaczony do remontu o pow. 564 m2. Plac ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Stan projektowany: Na wymienionym odcinku projektuje się następujące roboty: - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5mm, o grubości warstwy 5 cm na powierzchni 128 m2 w ilości 13,57 t. - wykonanie regulacji wysokości 3 szt. studzienek kanalizacyjnych - wykonania warstwy wyrównawczej 75kg/m² w ilości 42,3 ton, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 564 m².
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 48
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji i rękojmi    20,00
termin zakończenia robót    20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:     3    Nazwa:     Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuchary odcinek o długości 480 m
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Droga nr 611 w miejscowości Kuchary przeznaczona do remontu o pow. 1312,2 m2. Droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową. Długość drogi 474 m. Szerokość drogi wynosi 2,7 m. Rozjazd 6 m x 5,4 m Stan projektowany: Na wymienionym odcinku projektuje się następujące roboty: - obustronne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni na szer. 20 cm o pow. 192 m² - wykonanie regulacji wysokości studzienek kanalizacyjnych szt. 2 - wykonania warstwy wyrównawczej 75kg/m² w ilości 98,4 ton, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 1312,2 m².
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 48
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium    Znaczenie
cena    60,00
okres gwarancji i rękojmi    20,00
termin zakończenia robót    20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Załączone pliki
SIWZ_plac_drogi.pdfSIWZ (SIWZ_plac_drogi.pdf - 1547.611 KB)
Data publikacji: 2020-08-26 13:42:37 Redaktor: Krzysztof Rogala
zal_1_7_drogi_place.zipZałaczniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 7 (zal_1_7_drogi_place.zip - 1899.822 KB)
Data publikacji: 2020-08-26 13:44:37 Redaktor: Krzysztof Rogala
inf_otwarcie_drogi3.pdfInformacja z otwarcia ofert (inf_otwarcie_drogi3.pdf - 131.907 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 11:39:55 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 201
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-08-26 13:41:53
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-08-26 13:44:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu