Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 618

Data publikacji:
2020-11-06 09:36:56

Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                  Stopnica, dnia 2020-11-06

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.42.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

 

 na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 413779800, faks: 413779606

e-mail: przetargi@stopnica.pl, strona: http://www.umig.stopnica.pl

II. Tryb i oznaczenie postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” i zostało oznaczone znakiem Or.271.1.42.2020 na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Usługi pocztowe stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma zastosowanie.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV

Usługi pocztowe i kurierskie 64100000-7;  

Usługi pocztowe dotyczące listów 64112000-4;

Usługi pocztowe dotyczące paczek 64113000-1;

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 60000000-8.  

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również zwrotu do siedziby Zamawiającego przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U.2020.1041), na potrzeby Gminy Stopnica- Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych. Niemniej jednak ze względu na tryby szczególne, (art. 57 § 5 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), które wymagają dla skuteczności dochowania terminów nadanie przesyłki w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, dla zachowania zasad uczciwej konkurencji, Zamawiający w takim przypadku dopuszcza możliwość  pośredniczenia w nadawaniu przesyłek.

Dane dotyczące ilości przesyłek danego rodzaju i usług, zawarte są w Formularzu ofertowym i mają charakter szacunkowy (orientacyjny). Przesyłki będą wykonywane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, a ich ilość w okresie realizacji umowy będzie różna i zależna od potrzeb Zamawiającego. Rodzaje i ilości przesyłek obliczone zostały na podstawie historii usług pocztowych Zamawiającego. 

Ilości przesyłek danego rodzaju i usług są wielkościami przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca z którymi Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Formularzu ofertowym. Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do wykorzystania minimum 60% wartości brutto umowy.

 

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia,  formularz oferty, projekt umowy został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik Nr 3- Projekt umowy, Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź pobrać z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, Stopnica). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

realizacja sukcesywna od dnia 04.01.2021 do 31.12.2022 r.

- Realizacja przedmiotu zamówienia może zostać zakończona przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia (zgodnie z przedstawioną ofertą),

- Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu do Umowy, wydłużającego termin realizacji zamówienia o kolejne 6 m-cy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia (zgodnie z przedstawioną ofertą).

V.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena oferty  100 %

Cenę oferty wykonawca oblicza uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, wypełniając rubryki tabeli zawartej w załączniku do Formularza ofertowego. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz.U.2020.1041).

Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w związku z czym obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa wynikający z w/w wpisu musi obejmować Polskę i zagranicę.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

Zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.  

 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  - Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 100.000,00 złotych, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się usługi w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawcy składają oświadczenie (w formularzu oferty) oraz Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert :

Oferty należy przesyłać w terminie do 16.11.2020 r. do godz. 9:00 pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, e-mailem na adres: przetargi@stopnica.pl Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.11.2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub poczty.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Mirosław Rajtar, tel. 41 377 98 02; Marta Kapusta, tel. 41 377 98 04

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1- Formularz oferty z załącznikami,

Załącznik Nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik Nr 3- Projekt umowy,

Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania


Załączone pliki
zal_poczta_2020.zipZałączniki (zal_poczta_2020.zip - 76.442 KB)
Data publikacji: 2020-11-06 11:29:07 Redaktor: Krzysztof Rogala
zmiana_tresci_zapytania_ofertowego_poczta2020.rarZmiana treści zapytania ofertowego (zmiana_tresci_zapytania_ofertowego_poczta2020.rar - 78.081 KB)
Data publikacji: 2020-11-12 08:38:00 Redaktor: Mirosław Rajtar
Opis: Odpowiedzi na pytania, zmiana załączników do zapytania ofertowego

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 158
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-11-06 09:36:56
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-11-06 11:03:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu