Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 673

Data publikacji:
2022-01-20 09:18:37

Przedmiot: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smogorzów

Treść przetargu:

Or.271.1.6.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 130 000,00 zł

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smogorzów”

 

Kod CPV 45.31.10.00-0; 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszego zaproszenia do składania ofert. 

Zamawiający dołożył staranności aby w dokumentacji załączonej do Zaproszenia nie znalazły się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji nazwy własne wyrobów budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione w dokumentacji wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli dokumentacja w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w dokumentacji, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

zakończenie w terminie do dnia 31.05.2022 r.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena- 100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy przesłać na adres: Gmina Stopnica; ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica; e-mailem: przetargi@stopnica.pl; w terminie do dnia 28.01.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej UMiG w Stopnicy w dniu 28.01.2022 r.  o godz. 10:30

VI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala – tel. 41 377 98 01

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  


Załączone pliki
formularz_oferty_projekt_umowy_osw_2022.docFormularz oferty i projekt umowy (formularz_oferty_projekt_umowy_osw_2022.doc - 61.952 KB)
Data publikacji: 2022-01-20 10:45:50 Redaktor: Mirosław Rajtar
projekt_1.pdfProjekt budowlany część 1 (projekt_1.pdf - 16546.082 KB)
Data publikacji: 2022-01-20 11:15:52 Redaktor: Mirosław Rajtar
projekt_2.pdfProjekt budowlany część 2 (projekt_2.pdf - 12453.947 KB)
Data publikacji: 2022-01-20 11:16:34 Redaktor: Mirosław Rajtar
projekt_3.pdfProjekt budowlany część 3 (projekt_3.pdf - 6109 KB)
Data publikacji: 2022-01-20 11:16:57 Redaktor: Mirosław Rajtar
Przedmiar_Smogorzow_STAW.pdfPrzedmiar robót (Przedmiar_Smogorzow_STAW.pdf - 1029.415 KB)
Data publikacji: 2022-01-25 11:15:33 Redaktor: Mirosław Rajtar
Opis: Załączony do treści zapytania ofertowego przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ewentualne braki w przedmiarze robót nie będą stanowić podstawy roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. Cenę ofertową należy opracować w oparciu o załączoną dokumentację techniczną. Ponieważ wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym to opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru robót (dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót).

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 198
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-01-20 09:18:37
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-01-20 11:17:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu