Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 674

Data publikacji:
2022-01-25 13:50:16

Przedmiot: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica

Treść przetargu:

Znak sprawy: Or.271.1.8.2022

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Zamawiający: GMINA STOPNICA, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica” z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 - Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej celem połączenia istniejących sieci wodociągowych oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Stopnicy.

Zadanie 2 - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w msc. Kąty Stare

 

Załącznikiem do niniejszego opisu jest mapa z orientacyjną koncepcją planowanych tras sieci oraz koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej w Kątach Starych. Zastrzega się możliwość zmiany koncepcji ich przebiegu wynikających z prowadzonych na etapie projektowania uzgodnień w terenie. Nieznaczne skrócenie lub wydłużenie projektowanych sieci względem wstępnych koncepcji nie będzie miało wpływu na ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy.

 

3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji dla każdego zadania odrębnie zawierającej:

- projekt budowlany i wykonawczy - w ilości pięciu egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych w plikach pdf;

- kosztorys inwestorski metodą szczegółową wraz ze zbiorowym zestawieniem kosztów inwestycji - w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych w plikach ath i pdf;

- przedmiar robót - w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych w plikach ath i pdf;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w ilości dwóch egzemplarzy oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych w plikach pdf;

- informację dotycząca BIOZ, uzyskane oryginalne uzgodnienia, opinie, decyzje.

b) Uzyskanie wymaganych warunków technicznych oraz aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych.

c) Uzyskanie wymaganych prawem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgody właścicieli nieruchomości na przebieg sieci (w formie pisemnej), uzgodnienia dokumentacji ZUD, sanepidu, uzgodnienia przeciwpożarowe, uzgodnienia z gestorami mediów, itp.

d) Sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, przeprowadzenie badań geologicznych gruntu, odtworzenie nawierzchni wszystkich dróg po wykonanych robotach, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z uzgodnień z zarządcami dróg (decyzjami lokalizacyjnymi), oraz inne elementy przewidziane w przepisach prawa, a niezbędne do realizacji zadania. Projekt budowlano - wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień spełniający wymogi Prawa Budowlanego w zakresie i formie określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r – (Dz.U. 2021 poz. 2351 z póź. zm.).

e) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie i formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

f)  Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie i formie wymaganej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

g) sporządzenie wykazu właścicieli i władających działek ewidencyjnych, przez które będzie przebiegała sieć.

h) uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód na przejście siecią w celu wejścia w teren wraz z załącznikami graficznymi przebiegu trasy przez działkę podpisaną przez właściciela nieruchomości w formie zgody. Należy również zaprojektować przyłączenia istniejących obiektów do projektowanych sieci.

i) Opracowanie projektów wykonawczych, które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

j). Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna oraz nieedytowalna - pliki .pdf),

k) pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego wyjaśnianie na miejscu budowy wszelkich wątpliwości związanych z projektem. Wykonawca w ramach oferowanej ceny zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z realizacją zadań.

 

4) Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności.

 

5. Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo - odbiorczymi przygotowanym przez Wykonawcę. Zamawiający, po wykonaniu prac przez Wykonawcę, nabędzie majątkowe prawa autorskie do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania.

 

6. Wykonawca udzieli rękojmi na opracowane projekty nie krótszy niż 36 miesięcy.

 

7. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej winno obejmować wszystkie koszty i ryzyko związane z wykonaniem zamówienia bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji.

 

8. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego. Wykonawca po przekazaniu kompletnej dokumentacji złoży fakturę końcową dla każdego zadania odrębnie. Płatności będą dokonywane na podstawie faktury złożonej na dziennik podawczy Zamawiającego. Termin zapłaty faktury Wykonawcy: do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu.

 

9. Składanie ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica lub e-mailem przetargi@stopnica.pl w terminie do dnia 02.02.2022 r. do godz. 10:00.

W przypadku oferty składanej drogą mailową, ofertę należy złożyć w postaci skanu podpisanego Formularza oferty Wiadomość e-mail powinna zostać zatytułowana: Oferta na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica” – Zad. Nr. ……..

W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: Oferta na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica” – Zad. Nr. …...

 

10. Termin realizacji zamówienia:

Zad. Nr 1 – od dnia podpisania umowy do 12.08.2022 r.

Zad. Nr 2 – od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

 

11. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena – 100 %

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

13. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

 

14. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia części zamówienia bez podania przyczyny lub podjęcia negocjacji cenowych, po otrzymaniu ofert, ale przed rozstrzygnięciem postępowania i zawarciem umowy. 

 

16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

17. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście

w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica pok. nr 6 lub telefonicznie pod numerem tel. 41 3779 804.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Rogala - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

 

18. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gminy Stopnica (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41-3779-810).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@stopnica.pl

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 


Załączone pliki
formularz_oferty_wod_kan_2022_2.docxFormularz oferty (formularz_oferty_wod_kan_2022_2.docx - 15.782 KB)
Data publikacji: 2022-01-25 13:50:43 Redaktor: Mirosław Rajtar
Projekt_umowy_wod_kan_2022_2.docxProjekt umowy (Projekt_umowy_wod_kan_2022_2.docx - 22.679 KB)
Data publikacji: 2022-01-25 13:50:58 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zad.nr_1_Zalacznik_graficzny.pdfZałącznik graficzny dotyczący części zamówienia nr 1 (Zad.nr_1_Zalacznik_graficzny.pdf - 1264.08 KB)
Data publikacji: 2022-01-25 13:51:30 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zad.nr_2-Koncepcja_kanalizacji.pdfWstępna koncepcja sieci kanalizacyjnej- część zamówienia nr 2 (Zad.nr_2-Koncepcja_kanalizacji.pdf - 1185.225 KB)
Data publikacji: 2022-01-25 13:52:48 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 189
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-01-25 13:50:16
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-01-25 13:53:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu