Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 695

Data publikacji:
2022-05-24 15:16:45

Przedmiot: Usługi ziemno-drogowe równiarką drogową przy remoncie, modernizacji dróg, chodników i placów gminnych wskazanych przez zamawiającego

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2022-05-24

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.28.2022

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem usługi ziemno-drogowe równiarką drogową przy remoncie, modernizacji dróg, chodników i placów gminnych wskazanych przez zamawiającego.

 

1.    NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel. 41 3779 800, faks 41 3779 606,

e-mail: przetargi@stopnica.pl

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 162/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm. ). 

 

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są usługi ziemno-drogowe równiarką drogową przy remoncie, modernizacji dróg, chodników i placów gminnych wskazanych przez zamawiającego i w żądanych terminach.  

 

4.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a)         rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy, w dniu następnym po dniu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia zamawiającego,

b)        6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

5.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia oraz zaplecze techniczne pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.

 

6.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć:

a)      w formie pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b)      elektronicznej (temat: usługi  równiarką drogową w 2022 roku) wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 27 maja 2022 roku do godziny 1200

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłyną muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

 

7.    WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a)      Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

b)      Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony i zaproszony do podpisania umowy.

 

 

8.    WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Justyna Kopeć – Inspektor ds. budowy dróg i planowania przestrzennego - tel. 41 3779 804

 

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy: od poniedziałku do piątku w godz.: 700 –1500.

 


Załączone pliki
zalaczniki_do_zaproszenia_formularz_projekt_Umowy_.docFormularz oferty i wzór umowy (zalaczniki_do_zaproszenia_formularz_projekt_Umowy_.doc - 51.712 KB)
Data publikacji: 2022-05-24 15:18:02 Redaktor: Justyna Kopeć

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 159
Wprowadził do systemu: Justyna Kopeć, data: 2022-05-24 15:16:45
Opublikował: Justyna Kopeć, data publikacji: 2022-05-24 15:18:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu