Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 702

Data publikacji:
2022-07-06 12:44:37

Przedmiot: Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj

Treść przetargu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w formule zaprojektuj i wybuduj.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i wybudowanie 7 przydomowych oczyszczalni ścieków dla 7 zabudowanych nieruchomości w miejscowościach: Strzałków (2 oczyszczalnie) i Borek (5 oczyszczalni).

 

Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2022 r.


IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Rozlicznie za zrealizowane zamówienie nastąpi jedną fakturą końcową.


V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

l.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca załączy do oferty kserokopię uprawnień osób posiadających uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego postępowania;

1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem ogłoszenia niniejszego postepowania, zamówienie w formule zaprojektuj i wybuduj, które obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie min. 5 przydomowych oczyszczalni ścieków;

1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

2. Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane w takiej formie.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.

4. Wyjaśnienia lub zmiany treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim uczestnikom postępowania.

5. Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 jest Pan Krzysztof Rogala, tel. 41 377 98 01.

VII. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, jak również zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


VIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

IX. Miejsce i termin złożenia ofert.

Podpisaną ofertę należy przesłać pocztą na adres: Gmina Stopnica; ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica lub e-mailem: przetargi@stopnica.pl; w terminie do dnia 14.07.2022 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej UMiG w Stopnicy w dniu 14.07.2022 r.  o godz. 10:30. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi być sporządzona na Formularzu oferty w języku polskim. Oferty przesyłane w formie papierowej, powinny zostać złożone w kopercie opisanej w następujący sposób:


Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica Nazwa i adres Wykonawcy:

OFERTA na realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.07.2022 r. GODZINA 10:30


X. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Kryterium: najniższa cena brutto- 100 %. WYKAZ załączników do zaproszenia. (zapytania ofertowego) 1. Formularz oferty; 2. Projekt umowy; 3. Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania; 4. Program Funkcjonalno-Użytkowy (założenia do projektowania)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-
www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_POS_Or.271.1.31.2022.docxTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_POS_Or.271.1.31.2022.docx - 79.902 KB)
Data publikacji: 2022-07-06 12:45:50 Redaktor: Mirosław Rajtar
Opis: Ogłoszenie, formularz oferty, projekt umowy, informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania, Program Funkcjonalno-Użytkowy (założenia do projektowania)

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 313
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-07-06 12:44:37
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-07-06 12:45:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu