Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 708

Data publikacji:
2022-08-17 10:26:47

Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad zadaniem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne”

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                             Stopnica, dnia 2022-08-17

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.35.2022

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 130000 zł, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad zadaniem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne”.

 

1.    NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel. 41 3779 800, faks 41 3779 606,

e-mail: budownictwo@stopnica.pl ; przetargi@stopnica.pl

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 130 000,00  zł.

 

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.

1)   Inspektor jest w granicach posiadanego umocowania umową, przedstawicielem Zamawiającego.

2)   Inspektor zapewnia przejęcie obowiązków branżowych inspektorów nadzoru przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych technicznych w budownictwie oraz figurujących na liście członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3)   Wymagane specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

 

II.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

a)      pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wyżej wymienionych zadaniach w zakresie jaki przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.U.2010.243.1623  z późniejszymi zmianami) w okresie realizacji inwestycji tj.

-        rozpoczęcie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy,

-        zakończenie: 30.08.2023 r.

b)      przekazanie wykonawcy w imieniu i przy udziale Inwestora protokolarnie teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej,

c)      pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach z określeniem ich przyczyn,

d)      dokonywanie wpisów do dziennika budowy

e)      odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni,

f)       akceptacja materiałów, atestów, deklaracji zgodności, protokołów z badań i sprawdzeń szkiców i inwentaryzacji geodezyjnej, rysunków, obliczeń itp.,

g)      pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności rozwiązań zamiennych,

h)      powiadomienie w pierwszej kolejności Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego zadania (roboty dodatkowe zamienne lub zaniechane) przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do akceptacji w/w zmian. Inspektor zobowiązany jest do przygotowania i sprawdzenia stosownych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia zmian oraz pisemnego uzasadnienia  konieczności wprowadzenia zmian i do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu,

i)       sprawdzanie posiadania przez kierowania budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących .”jakości" wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego" materiału również powiadomienia Inwestora o zaistniałym fakcie i czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia,

j)       kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w czasie trwania inwestycji,

k)      uczestnictwo w kontrolach budowy przeprowadzanych przez pracowników Nadzoru Budowlanego,

l)       sporządzanie, weryfikowania wszystkich niezbędnych zestawień wymaganych przez Zamawiającego dotyczących stanu zaawansowania robót

m)   rozliczania robót zaniechanych

n)      w okresie trwania gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do brania udziałów w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad, kontroluje usunięcie przez wykonawcę wad, uczestniczy w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad potwierdzonych protokołem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może samowolnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji.

 

III.

Zamawiający wymaga pobytu na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu, za wyjątkiem zawieszenia robót budowlanych z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, natomiast inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci i instalacji elektrycznych w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, a w okresie gwarancji i rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego.

Pobyt inspektorów na budowie będzie potwierdzany w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach od 7-15. Za każdy nieusprawiedliwiony stosownym dokumentem brak pobytu na budowie zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 100 zł.

 

IV.

Inspektor Nadzoru będzie sprawował nadzór nad przedmiotem zamówienia, którego zakres zawarty jest w postępowaniu zamieszczonym na stronie Gminy Stopnica pod adresem:

 

https://stopnica.ezamawiajacy.pl/pn/stopnica/demand/notice/public/67718/details

 

 

Zamawiający  dopuszcza fakturowanie częściowe:

a)      Wykonawca wystawi 1 fakturę częściową w wysokości proporcjonalnej do wysokości faktur częściowych (przerobu) Wykonawcy robót budowlanych.

b)      Ostatnią fakturę Wykonawca wystawi po odbiorze i zakończeniu robót.

 

Podstawą do całkowitego rozliczenia wynagrodzenia będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez wykonawcę robót wraz z protokołem usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze.

Spośród złożonych ofert spełniających określone wyżej warunki Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

4.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a)      Rozpoczęcie – niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

b)     Szczegółowe terminy wykonania robót budowlanych będącego przedmiotem nadzoru określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

c)      Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego rzeczowo-finansowego.

d)     Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór. Nie powoduje to konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy.

e)      Po zakończeniu realizacji umowy i inwestycji, zgodnie z ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień dotyczących zrealizowanych w ramach inwestycji robót, ich rozliczeń oraz zgromadzonej w trakcie inwestycji dokumentacji, w szczególności wówczas, gdy będzie to potrzebne w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości dochodzenia przysługujących mu wobec Wykonawcy robót roszczeń związanych z inwestycją.

 

5.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.

6.    KRYTERIA OCENIANIA OFERT I ICH ZNACZENIE:

cena oferty  - 100 %

7.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć:

a)      w formie pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b)      elektronicznej (temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne) wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl nie później niż do dnia 22 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00.

 

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłyną muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

8.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

9.    WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a)      Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

b)      Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony i zaproszony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia warunków umowy i podpisania umowy.

 

10.    WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Krzysztof Rogala – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Inwestycji i Ochrony Środowiska  -  tel. 41 3779 801                                        

 

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnica: poniedziałek-piątek w godz.:  7:00–15:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182    

Uwaga zmiana treści zapytania ofertowego

Nowy termin składania ofert: 24 sierpnia 2022 r. do godziny: 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (parter). 

Pozostała treści zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.


Załączone pliki
formularz_oferty_zerniki_nadzor.docFormularz oferty (formularz_oferty_zerniki_nadzor.doc - 52.224 KB)
Data publikacji: 2022-08-17 11:14:35 Redaktor: Mirosław Rajtar
wzor_umowy_nadzor_zerniki.docProjekt umowy (wzor_umowy_nadzor_zerniki.doc - 67.072 KB)
Data publikacji: 2022-08-17 11:14:57 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 599
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-08-17 10:26:47
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-08-17 11:15:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu