Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 711

Data publikacji:
2022-09-22 11:15:10

Przedmiot: Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Treść przetargu:

Przedmiotem przetargu jest: wycinka drzew rosnących na działce gminnej (pas drogi gminnej) nr 554 w Konarach, gatunku: brzoza brodawkowata- 1 szt. o obwodzie pnia 100 cm oraz 2 szt. drzew gatunku topola osika o obwodzie pnia 320 cm, 340 cm, mierzonym na wysokości 130 cm.

 

Szczegółowy zakres przedstawiony został w treści oferty oraz projekcie umowy, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Przemysław Kaczmarczyk pok. Nr 6c, tel. 41 3779 806.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu powinni w terminie do dnia: 2826.09.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie  z napisem „wycinka drzew” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.26.09.2022 r. o godz.10.15.

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy przetargi@stopnica.pl

Ofertę można składać na jedno, kilka lub wszystkie zadania określone w niniejszym postępowaniu. Nie można składać oferty na realizacji części zadania. Ofertę można złożyć na wycinkę jednego, dwóch lub wszystkich drzew.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena.

Informacja dla Kupujących:

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą.

2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu” jest sztuka.

3. Oferent przed złożeniem oferty, może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikających ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4. Oferent przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu.

5. Z chwilą przekazania placu Kupującemu do chwili zakończenia realizacji umowy, Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia oraz przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia mienia stanowiącego własność gminy bądź osób trzecich.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Kupujący jest zobowiązany usunąć drzewa.

8. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182    


Załączone pliki
formularze_oferty_projekt_umowy_drzewa_Konary_2022.docxFormularz oferty i projekt umowy (formularze_oferty_projekt_umowy_drzewa_Konary_2022.docx - 18.431 KB)
Data publikacji: 2022-09-22 11:15:33 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 75
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-09-22 11:15:10
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-09-22 11:15:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu