Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 714

Data publikacji:
2022-11-24 15:04:59

Przedmiot: Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych

Treść przetargu:

Or.271.42.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych.

1.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i dotyczy zamówienia związanego z działalnością sektorową prowadzoną przez Zamawiającego.

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych ”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w treści formularza cenowego stanowiącego załącznik do Formularza oferty.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

Ilości zawarte w „Formularzu cenowym" są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe poszczególnych towarów stanowiących przedmiot zamówienia mają charakter ryczałtowy (niezmiennym).

Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stanowiła iloczyn zamówionych przez Zamawiającego i dostarczonych przez Wykonawcę produktów oraz ryczałtowej ceny jednostkowej określonej w formularzu oferty. 

Materiały winny być fabrycznie nowe i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, atesty oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia do siedziby Referatu Gospodarki Komunalnej, Wolica 52a, 28-130 Stopnica.

Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostarczenia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od otrzymania zlecenia

 

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 Ofertę należy złożyć w formie:

1) pisemnej wg załączonego formularza, w Biurze Obsługi, Urzędu Miasta i Gminy
w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, parter, lub

2)  elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 29 listopada 2022 roku do godziny: 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 listopada  2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna

5. WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

1. Termin do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert

2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182      

 


Załączone pliki
formularz_oferty_wod_kan_2022_4.docFormularz oferty (formularz_oferty_wod_kan_2022_4.doc - 64 KB)
Data publikacji: 2022-11-24 15:07:18 Redaktor: Mirosław Rajtar
Formularz_cenowy_wod_kan_2022_4.xlsFormularz cenowy (załącznik do formularza oferty) (Formularz_cenowy_wod_kan_2022_4.xls - 91.136 KB)
Data publikacji: 2022-11-24 15:07:38 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 123
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2022-11-24 15:04:59
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2022-11-24 15:07:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu