Zarządzenie Nr 74/07 z 11 października 2007r.

ZARZADZENIE Nr 74/07
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 11 października 2007r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(jednolity tekst z 2005r Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami), decyzji Dyrektora Delegatury Nr 18/2007 z 2 października 2007r (Pismo Nr DKC.580/10/2007 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach)i decyzji Dyrektora Delegatury Nr20/2007 z 9 października 2007 (Pismo Nr DKC.580/12/2007 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach ) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75108, w § 2010
o kwotę zł  3.722,00
o kwotę zł  3.960,00
   
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75108
w § 3030 o kwotę zł  3.960,00
w § 4170 o kwotę zł  2.181,00
w § 4110 o kwotę zł  315,00
w § 4120 o kwotę zł  47,00
w § 4300 o kwotę zł  659,00
w § 4410 o kwotę zł  400,00
w § 4750 o kwotę zł 120,00

z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych na przygotowanie  i przeprowadzenie  wyborów  oraz na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007roku.

                                                                                        § 2
 
1.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 751, rozdziale 75108 w § 4210
o kwotę zł   108,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751, w rozdziale 75108 w § 4300
o kwotę zł   108,00

z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków ponoszonych na przygotowanie  i przeprowadzenie  wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonymi na dzień 21 października 2007roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl