Zarządzenie Nr 7/08 z 12 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 7/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie powierzenia spraw zastępcy wójta


Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1452, poz.1591 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

§ 1


Powierzam Panu Janowi Stachurskiemu – Zastępcy Wójta, prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Gminy:
1/ kierowanie bieżącą pracą Urzędu Gminy,
2/ wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy, w tym wydawanie poleceń służbowych, kierowanie na wyjazdy służbowe, stosowanie kar porządkowych – upoważnienie nie obejmuje spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunków pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami,
3/ przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy,
4/ zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.

§ 2


Powierzenie prowadzenia wyżej wymienionych spraw udzielam na okres od 13-31 marca 2008 roku.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl