ZARZĄDZENIE Nr 17/08 z 12 maja 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/08
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 maja 2008 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok


Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2005 roku Dz. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-036/08 z dnia 7 maja 2008 ( Pismo Znak:FN.I.3011/-036/08 z dnia 2008-05-07 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 010, w rozdziale 01095, w § 2010
 o kwotę 121.852,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 921, w rozdziale 92109, w § 4210
 o kwotę 1.000,00 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010, w rozdziale 01095,      
                                                w § 4110 o kwotę 227,85 zł
                                                w § 4120 o kwotę 36,75 zł
                                                w § 4010 o kwotę 1.500,00 zł
                                                w § 4260 o kwotę 200,00 zł
                                                w § 4430 o kwotę 119.462,34 zł           
                                                w § 4740 o kwotę 425,06 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
 
w dziale 921, w rozdziale 92109,     w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl