Uchwała Nr 38/03 z 30 X 2003r.

Uchwała Nr 38/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 października 2003r.

w sprawie udziału Gminy Stopnica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i 12a w związku z art.7 ust.1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udział Gminy Stopnica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli i współfinansowanie jego działalności do kwoty 1.000 zł rocznie.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do uczestniczenia w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl