Uchwała Nr 54/03 z 15 XII 2003r

Uchwała Nr 54/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 Na podstawie art.39 ust.4, art. 40 ust.2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie przyznawania, wstrzymywania, uchylania, stwierdzenia wygaśnięcia oraz odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stopnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl