Zarządzenie Nr 3/04 z dnia 16 II 2004r.

Zarządzenie Nr  3/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 lutego 2004r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Podlasek dla wyboru sołtysa

 Na podstawie § 61 ust.2 Statutu Gminy Stopnica, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r., w związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa, złożoną przez Pana Zbigniewa Wróblewskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Podlasek dla wyboru Sołtysa.

2. Zebranie odbędzie się w dniu 22 lutego 2004r. (niedziela) o godz.1700
w mieszkaniu P. Wróblewskich w Podlasku. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie będzie obecnych co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa (30 osób), wybory będą przeprowadzone w tym samym dniu o godz. 1730, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Proponowany porządek obrad:
- otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad,
- stwierdzenie quorum,
- wybór sołeckiej komisji wyborczej,
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa,
- głosowanie i ustalenie wyników wyborów,
- omówienie zadań gospodarczych sołectwa,
- wolne wnioski i zapytania.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu prze rozplakatowanie na terenie Sołectwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl