Zarządzenie Nr 4/04 z dnia 20 II 2004r.

Zarządzenie Nr 4/2004
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 20 lutego 2004 roku

sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 47 ust. l pkt 3 Statutu Gminy Stopnica, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek gminnych położonych we wsiach:
Smogorzów nr 158/11 o pow.0,10 ha, nr 158/13 o pow. 0,01 ha , oraz Szczeglin nr 86/3 o pow. 0,30 ha i nr 86/4 o pow. 0,56 ha, powołuję komisję przetargową w składzie:
1. Zręda Wojciech - Radca Prawny - przewodniczący
2. Siekierski Mirosław - członek
3. Brońska Maria - członek

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl