Zarządzenie Nr 5/04 z dnia 11 III 2004r.

Zarządzenie Nr 5/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 11.03.2004 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


§1

Powołuje się Komisje Przetargową w celu przeprowadzenia procedury przetargowej dla przetargu nieograniczonego lokalnego na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości Białoborze, wpółfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Skład Komisji Przetargowej :

1. AnnaGodowska     - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Jan Stachurski       - Sekretarz Komisji Przetargowej
3. Maria Brońska      - Członek Komisji Przetargowej
4. Helena Rokita       - Członek Komisji Przetargowej
5. Mirosław Siekierski - Członek Komisji Przetargowej

§2

Szczegółowy zakres czynności i obowiązków podejmowanych przez członków Komisji Przetargowej określają instrukcje dla:
- przewodniczącego Komisji Przetargowej
- sekretarza Komisji Przetargowej
- głosujących członków Komisji Przetargowej
będące załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Do głównych zadań Komisji Przetargowej należy :
- otwarcie ofert i sprawdzenie czy wszystkie oferty są kompletne, czy została złożona wymagana gwarancja przetargowa, czy dokumenty zostały należycie podpisane,
- ocena techniczna: sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi oraz sprawdzenie technicznej zgodności ofert,
- ocena finansowa ofert,
- wybór najlepszej oferty,
- zakończenie oceny ofert i przedstawienie zalecenia zawarcia umowy bądź unieważnienia przetargu.

§4

Uczestnictwo członków Komisji Przetargowej w każdym zabraniu jest obowiązkowe.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl