Kontrole w 2012 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Stopnica w 2012 roku

I. Termin kontroli: 31 stycznia – 7 lutego 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Gminna oczyszczalnia ścieków. Zgodność zakończonej inwestycji z projektem budowlanym. Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych.
Ustalenia kontroli zawiera protokół Zn. IK-703.0.35.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

II Termin kontroli: 7-9 marca 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Składowisko odpadów komunalnych w Klępiu Dolnym. Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli Nr WIOS-Kielc 54/20 z dnia 9 marca 2012 r.
 
III. Termin kontroli: 14-16 marca 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyski Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: wykorzystanie środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową nr UWA/000207/13/D programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” obszar A – Kwota umowy 38 838,50 zł
Ustalenia kontroli zawiera protokół z dnia 16 marca 2012 r.

IV. Termin kontroli: 22 maja 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń ustępu publicznego w Stopnicy
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr SE.Ia-4240/12/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

V. Termin kontroli: 30 maja 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: wykonywanie zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy Stopnica
Ustalenia kontroli zawiera protokół Znak: BiZK.III.431.19.2012 z dnia 3 czerwca 2012 r.

VI. Termin kontroli: 13, 14, 16 sierpnia 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju Referat Kontroli Podatkowej
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola w podatku VAT – zasadność zwrotu podatku VAT
Ustalenia kontroli zawiera protokół z dnia 16 sierpnia 2012 r.

VII Termin kontroli: 29 sierpnia 2012 r. do 26 września 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust.1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 w zakresie projektu Nr RPSW.04.01.00-26-595/09 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin”.
Ustalenia kontroli zawiera protokół UKS2691/W1E/42/79/12/1/016 z dnia 17 września 2012r.

VIII. Termin kontroli: 4 października 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Archiwum Państwowe w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy
Ustalenia kontroli zawiera protokół znak: 402-61/12 z dnia 9 listopada 2012 r.

IX. Termin kontroli: 15-17 października 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola końcowa projektu nr RPSW.04.01-26-595/09 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin”
Ustalenia kontroli zawiera informacja pokontrolna Nr 21/IV/RPO/2012 z dnia 7 listopada 2012 r.
Zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej Nr 21/IV/RPO/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

X. Termin kontroli: 18 i 23 października 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy
Ustalenia kontroli zawiera protokół Nr rej. 05116-53101-K066-Pt/12 z dnia 23 października 2012 r.
Wystąpienie pokontrolne Nr rej. 05116-53101-K066-Ws01/12 z dnia 29 października 2012 r.

XI. Termin kontroli: 6 listopada 2012 r.
Nazwa organu kontrolującego: Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju
Charakterystyka badanych zagadnień: prawidłowość realizacji umowy nr 18/PI/2012 w przedmiocie zorganizowania prac interwencyjnych zawartej w dniu 11.04.2012
Ustalenia kontroli zawiera protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2012 r.

 

 

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl