Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 14 IV 2004r.

Zarządzenie Nr 14/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 14 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, § 2650 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy o kwotę 80 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie   kosztów   realizacji   inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup koparki

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl