Zarządzenie Nr 28/04 z dnia 11 VI 2004r.

Zarządzenie Nr 28/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 11 czerwca 2004 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) zarządzam co następuje

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na remont Szkoły Podstawowej w Stopnicy, w następującym składzie:
1. mgr inż. Helena Rokita - Przewodniczący Komisji
2. Danuta Rogala - Sekretarz Komisji
3. mgr Andrzej Banach - Członek Komisji
4. mgr Cezary Borowiec - Członek Komisji
5. mgr Czesław Zych - Członek Komisji

§ 2

Do zadań komisji przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych.
Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl