Zarządzenie Nr 36/04 z dnia 9 VII 2004r.

Zarządzenie Nr 36/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 9 lipca 2004 roku


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) zarządzam:

§ 1

Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani mgr Zenony Banachewicz nauczyciela religii w składzie:
1. Jan Stachurski - Przewodniczący
2. mgr Andrzej Banach - członek
3. dr Andrzej Kaszycki - członek
4. dr Benita Skrzyp - członek
5. mgr Teresa Wójcik - członek

§ 2

Zadaniem komisji jest przeprowadzenie pełnej procedury postępowania egzaminacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz. 825 oraz z 2002r. Nr 82, poz. 744)

§ 3

Postępowanie o którym mowa w § 2 winno być przeprowadzone 19 lipca 2004 roku.
Z chwilą przejęcia przez organ prowadzący szkołę dokumentacji związanej z procedurą awansu komisja egzaminacyjna zostaje rozwiązana.

§ 4

Za całość wykonywanych zadań w ramach komisji ekspertom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl