Kontrole w 2015 roku

Kontrole  przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w 2015 roku

 

I. Termin kontroli: 5.02.2015 r.  – 24.04. 2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za 2014 rok i inne wybrane okresy

Ustalenia kontroli zawiera protokół: WK-60/3/2015

 

II. Termin kontroli: 1.07.2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Archiwum Państwowe w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola Archiwum Zakładowego

Ustalenia kontroli zawiera protokół: ONA421.32.2015.GS

 

III. Termin kontroli: 10.08.2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Charakterystyka badanych zagadnień: kontrola stanu sanitarno-technicznego wodociągów: Wolica, Podlasek, Smogorzów

Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli

 

IV. Termin kontroli: 2.09.2015 r. – 10.09.2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Wojewoda Świętokrzyski

Charakterystyka badanych zagadnień: prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych Gminie Stopnica z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2014 roku

Ustalenia kontroli: wystąpienie pokontrolne FN.IV.431.2.24.2015

 

V. Termin kontroli: 23.09.2015 r. – 22.10.2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:

1.    Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.    Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli.

 

VI. Termin kontroli: 9.11.2015 r. – 10.11.2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Wojewoda Świętokrzyski

Charakterystyka badanych zagadnień: wykorzystanie dotacji przekazanych w 2014 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli.

 

VII. Termin kontroli: 22.12.2015 r. – 30.12.2015 r.

Nazwa organu kontrolującego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Charakterystyka badanych zagadnień: przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska – eksploatacja oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym

Ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli Nr WIOS-KIELC 346/2015 z 30.12.2015 r.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl