Zarządzenie Nr 30/04 z dnia 21 VI 2004r.

Zarządzenie Nr 30/2004
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 21 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. (zmiany dotyczą zadań Gminy), oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/29/2004 z dnia 16 czerwca 2004r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I-3011.1/29/2004 z dnia 16.06.2004r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
o kwotę 820,00zł


2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 - Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
o kwotę 820,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku 2004/2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl