Zarządzenie Nr 65/04 z dnia 11 X 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 11 października 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/132/2004 z dnia 30września 2004r (Pismo Znak: Fn.I.3011/132/2004 z dnia 2004-10-04 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami  o kwotę zł 30 988
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę zł 30 988 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 30 lipca 2004r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 192, poz.1963 ).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl