Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 18 X 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 18 października 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

 

 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/146/2004 z dnia 8 października 2004r (Pismo Znak: Fn.I.3011/146/2004 z dnia 2004-10-08 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami o kwotę zł 76 426
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę zł 76 426 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr228, z poz.2255 z póź.zm.).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl