Zarządzenie Nr 75/04 z dnia 10 XI 2004r.

Zarządzenie Nr 75
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 10 listopada 2004 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych


Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Mietlu w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji: - mgr inż. Helena Rokita – Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ohrony Środowiska
Członkowie:
1.mgr Barbara Fiutko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mietlu
2.Danuta Rogala – Referent ds. obsługi oświaty

§ 2

Ustalam termin odbioru na 17.11.2004r. godz. 1200.
Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inż. Zenona Mazura.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl