Zarządzenie Nr 76/04 z dnia 12 XI 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 12 listopada 2004 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok.


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy)oraz na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Nr 513/04 z dnia 2 czerwca 2004r (pismo Znak: RMG.IV.6015/53/2004 z dnia 2004-06-03 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego) i umowy z dnia 7 lipca 2004r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Stopnica zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl