Podstawa prawna działania

   Gmina Stopnica została utworzona na podstawie uchwały Nr 17/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 8 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim.

   Podstawy prawne działania Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa zasady działania Gminy.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl