Zarządzenie Nr 89/04 z dnia 15 XII 2004r.

Zarządzenie Nr 89/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości Klępie Dolne", w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 Członkowie:

1. Jan Stachurski - Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala 
3. Maria Brońska

Ze strony przyszłego użytkownika inwestycji powołuję do udziału w pracach komisji P. Jana Łukasika - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

§ 2

Ustalam termin rozpoczęcia odbioru robót od 22.12.2004 roku godz. 1000. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru P. Czesława Patera.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl