Uchwała Nr XXII/1/05 z 17 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXII/1/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 17 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica
na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2005 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl