Uchwała Nr XXII/5/05 z 17 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXII/5/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie odbudowy zamku w Stopnicy.


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy postanawia rozpocząć prace zmierzające do odtworzenia w możliwie najbliższej pierwowzoru formie Zamku Królewskiego w Stopnicy z przeznaczeniem do spełniania funkcji kulturalno - turystycznej.

§ 2

Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy do:
1/ przeprowadzenie wstępnych analiz i ocen oraz opinii zmierzających do ustalenia programu i terminów ewentualnych prac,
2/ przedstawienia Radzie Gminy programu rewaloryzacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl