Uchwała Nr XXII/6/05 z 17 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXII/6/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.43 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy opiniuje negatywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Busku Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju, polegającego na likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - Prątka Gruźlicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały o przekształceniu zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja poszczególnego rodzaju działalności i udzielanych świadczeń, wymaga opinii właściwych organów gminy, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl