Uchwała Nr XXIII/10/05 z 15 marca 2005r.

Uchwała Nr XXIII/10/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 marca 2005r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Warunki upoważniające do korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawiono w § 2 i § 13 ust.1 Regulaminu.

§3

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załączone pliki:
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/10/05 Rady Gminy w Stopnicy (U10_zal.doc - 58.88 KB)
Data publikacji: 2005-03-31 22:19:35 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl