Zarządzenie Nr 14/05 z dnia 31 III 2005r.

ZARZADZENIE Nr 14/2005
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 31 marca 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/6/2005 z dnia 9 lutego 2005r (pismo Znak: Fn. I. 3011/6/2005 z dnia 2005-02-10 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w § 2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 24.739 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4210 – Zakup materiałów wyposażenia o kwotę 24.739 zł.
Z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl