Uchwała Nr XXV/22/05 z 25 kwietnia 2005r

Uchwała Nr XXV/22/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się z dniem 1 stycznia 2005 roku miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Stopnica – Ryszarda Zycha w następującej wysokości:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 560 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie 1 530 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 37% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 253 zł,
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie
912 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta gminy należy do właściwości rady gminy.

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl