Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 6 V 2005r.

Zarządzenie Nr 26/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru robót związanych z realizacja inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowości Białoborze", w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i
 Ochrony Środowiska

 Członkowie:

1. Jan Stachurski - Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala
3. Maria Brońska

Ze strony przyszłego użytkownika inwestycji powołuję do udziału w pracach komisji P. Jana Łukasika - Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stopnicy.

§ 2

Ustalam termin rozpoczęcia odbioru robót od 12.05.2005 roku godz. 10:00. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru P. Czesława Patera.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl