Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 6 V 2005r.

Zarządzenie Nr 27/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Stopnicy oznaczonej numerem 146 w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji - mgr Wojciech Zręda - Radca Prawny
Członkowie:
1. Mirosław Siekierski - inspektor
2. Krzysztof Rogala - podinspektor

§2

Przetarg odbędzie się 11.05.2005 roku godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl