Uchwała Nr XXVI/27/05 z 10 maja 2005r

Uchwała Nr XXVI/27/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
     
      Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Warunki upoważniające do korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawiono w § 2 i § 13 ust.1 Regulaminu.

§ 3

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl