Uchwała Nr XXVI/29/05 z 10 czerwca 2005r

Uchwała Nr XXVII/29/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 10 czerwca 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe:
a) w dziale 751, w rozdziale 75101 § 4210 o kwotę zł 1.100,00
b) w dziale 921, w rozdziale 92120 § 2830 o kwotę zł 30.000,00
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
a) w dziale 751, w rozdziale 75101
§ 4170 o kwotę zł 908,00
§ 4110 o kwotę zł 170,00
§ 4120 o kwotę zł 22,00
z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
b) w dziale 921, w rozdziale 92120 § 2720 o kwotę zł 30.000,00
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (zmiana klasyfikacji budżetowej).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl