Zarządzenie Nr 64/05 z dnia 12 IX 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 64/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 12 września 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr3011.1/51/2005 z dnia 6 września 2005r. ( pismo Znak FN.I-3011.1/51/2005 z dnia 2005-09-07 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854, rozdziale 85415, § 2030 o kwotę zł 10.344,00

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854, rozdziale 85415, § 3240 o kwotę zł 10.344,00

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, w tym za miesiące:
- wrzesień 2.586 zł.
- październik 2.586 zł.
- listopad 2.586 zł.
- grudzień 2.586 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie:
Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/51/2005 z dnia 6 września 2005r.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl