Uchwała Nr XXVIII/34/05 z 27 września 2005r

Uchwała Nr XXVIII/34/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754, rozdziale 75412, § 4210 o kwotę zł 10.000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754, rozdziale 75412, § 2580 o kwotę zł 10.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Stopnica.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl