Uchwała Nr XXVIII/39/05 z 27 września 2005r

Uchwała Nr XXVIII /39/2005
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) Rada Gminy
w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 10/2002 Rady gminy w Stopnicy z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 88, poz. 1032), zmienionej Uchwałą Nr 52/2003 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2003 r. i Nr XII/15/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. w dziale I. Mieszkaniowy zasób Gminy Stopnica, w punkcie 1 dodaje się w tabeli poz. 21 w brzmieniu:
21. Adres: Stopnica, ul. Północna 11; Nr lokalu:
1. Pow. użytkowa: 27,00 m2
2. Pow. użytkowa: 24,90 m2
3. Pow. użytkowa: 32,10 m2
4. Pow. użytkowa: 30,80 m2
5. Pow. użytkowa: 33,40 m2
6. Pow. użytkowa: 23,80 m2
7. Pow. użytkowa: 26,20 m2
8. Pow. użytkowa: 34,40 m2
9. Pow. użytkowa: 33,40 m2
10. Pow. użytkowa: 35,40 m2
11. Pow. użytkowa: 72,40 m2
12. Pow. użytkowa: 59,40 m2

- wykreśla się z tabeli następujące pozycje:
poz.2 ul.Dra Piotrowskiego 7
1. Pow. użytkowa: 28 m2
2. Pow. użytkowa: 20 m2
3. Pow. użytkowa: 28 m2
4. Pow. użytkowa: 28 m2
5. Pow. użytkowa: 32 m2
6. Pow. użytkowa: 30 m2

poz.3. Wolica 77B 1. Pow. użytkowa: 38 m2
poz.4 Wolica 77A 1. Pow. użytkowa: 38 m2
poz.5. Wolica 77 1. Pow. użytkowa: 38 m2
poz.6. Wolica 76 1. Pow. użytkowa: 45 m2

poz.8. Wolica 84
1. Pow. użytkowa: 48 m2
2. Pow. użytkowa: 38 m2
3. Pow. użytkowa: 48 m2
4. Pow. użytkowa: 48 m2

poz. 18 Szczeglin 1. Pow. użytkowa : 30 m2
 
Punkt 2.1. otrzymuje brzmienie:
Lokale wymienione w tabeli pod pozycją nr 1, 9 , 10, 13, 14, 15, 19, 20 oddane są w najem jako lokale mieszkalne.

Punkt 2.2. otrzymuje brzmienie:
Lokale wymienione w punktach: 7 i 21 oddane są w najem jako lokale socjalne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 


Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXVIII /39/2005 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 września 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 Do mieszkaniowego zasobu gminy Stopnica dodano 12 lokali socjalnych powstałych w wyniku adaptacji budynku po byłej masarni w Stopnicy ul. Północna 11, natomiast wykreślono 6 lokali w Stopnicy przy ul. Dr Piotrowskiego 9 z uwagi na rozbiórkę budynku, 4 lokale w Wolicy 77, 77A, 77B i 76 (dawne czworaki) z uwagi na orzeczoną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku Zdroju rozbiórkę budynków i sądowy nakaz eksmisji lokatorów, 4 lokale w Wolicy 84 (dom nauczyciela) z uwagi na ich sprzedaż lokatorom oraz lokal w Szczeglinie z uwagi na sprzedaż budynku.

 


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl