Zarządzenie Nr 97/05 z dnia 22 XI 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 22 listopada 2005r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r Dz. U. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami))
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758, rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 20.000 zł
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801,rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na remont Sali szkolnej w Szkole Podstawowej Klępie Dolne.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl