Uchwała Nr XXX/58/05 z 29 grudnia 2005r

Uchwała Nr XXX/58/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica

 Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się do celów sporządzenia tabel płacowych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica:
1) najniższe wynagrodzenie w kwocie – 790,00 zł
2) wartość jednego punktu – 4,10 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXI/64/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. rada gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość jednego punktu w złotych.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl