Uchwała Nr I/1/06 z 25 listopada 2006r.

Uchwała Nr I/1/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 listopada 2006r.

w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy

 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania tajnego na okres kadencji rady w latach 2006-2010 na Przewodniczącego Rady Gminy w Stopnicy został wybrany Krzysztof Tułak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl