Uchwała Nr 6/2003 z 21 III 2003r.

Uchwała Nr 6/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych

 Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806), art. 34a ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2

Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przypadających jednostkom organizacyjnym gminy, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3

1. Wierzytelności mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
1/ nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł, nie pozostawiając spadkobierców,
2/ dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3/ wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art.13 oraz art.218 § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934r. - Prawo upadłościowe,
4/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelności, w przypadku określonym w ust.1 pkt 3, może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 również z urzędu.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.

§ 5

Organami uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności wierzytelności pieniężnych są:
1/ kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - jeżeli wartość wierzytelności głównej nie przekroczy 1/4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" do celów naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2/ wójt gminy - jeżeli wartość wierzytelności głównej przekroczy 1/4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 6

Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg w ich spłacaniu następuje:
- w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji,
- w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 7

1. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w § 3.
2. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się terminy zapłaty pozostałej części wierzytelności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

§ 8

Umorzenie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 9

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają wójtowi raz w roku sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych, odroczonych terminów zapłaty lub rozłożonych na raty wierzytelności, udzielonych w trybie określonym uchwałą.
2. Sprawozdania są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl