Zarządzenie Nr 44/07 z 6 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 44/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 lipca 2007 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w sprawie serwisowania szkolnej sieci internetowej.

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert w sprawie serwisowania szkolnej sieci internetowej w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji — Helena Rokita
Członkowie:
1. Katarzyna Jagodzińska
2. Mariusz Szcześniak

§2

Rozpatrzenie ofert odbędzie się 11 lipca 2007 roku o godz. 14:00

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41-3779-805 fax. 41-3779-606
www.stopnica.pl