Zamawiajacy: Gmina Stopnica

Adres: ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
Kontakt: tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail: gmina@stopnica.pl, Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 630

Data publikacji: 2021-03-11 09:52:45

Przedmiot: Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł na „Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic na obszarze gminy Stopnica”, które realizowane będzie w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”

Treść przetargu:

Or.271.1.8.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł na „Rozbudowę i modernizację systemu oświetlenia ulic na obszarze gminy Stopnica”, które realizowane będzie w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia ulic i placów na obszarze gminy Stopnica", które realizowane będzie w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”, która obejmuje 3 zadania:

Zadanie 1 – „Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Stopnicy”

Zadanie 2 – „Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Kątach Starych – Folwarkach”

Zadanie 3 – „Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Topoli”

 

2.  Zakres rzeczowy zamówienia zawiera:

2.1.Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej:

a) projekt budowlany rozbudowy oświetlenia;

b) mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych (jeżeli potrzeba);

c) uzyskanie w imieniu Gminy Stopnica wszelkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień;

d) uzyskanie zgody na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana sieć oświetlenia;

e) przygotowanie w imieniu Gminy Stopnica wniosku o pozwolenie na budowę projektowanego oświetlenia lub dokonanie zgłoszenia wykonania zamierzonych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju;

f) dostarczenie 2 egz. projektu budowlanego oraz wersji elektronicznej dokumentacji na nośniku elektronicznym.

 

2.2 Budowę oświetlenia ulicznego obejmującego

a)         wytyczenie trasy;

b)        montaż projektowanych słupów oświetleniowych;

c)         montaż linii oświetlenia ulicznego;

d)        montaż opraw ulicznych typu LED;

e)         wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń;

f)         inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

g)        przygotowanie do odbioru i uruchomienia oświetlenia ulicznego, dokumentacji do uzyskania potwierdzenia zakończenia robót budowlanych  

3.       Wykonawca ma przewidzieć wszystkie niezbędne uzgodnienia i roboty mogące wystąpić przy realizacji zamawianego zadania.

4.      Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z  zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami oraz zapisami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert.

5.      W ofercie należy uwzględnić konieczność ewentualnej przycinki gałęzi drzew, które mogą kolidować z projektowanym oświetleniem.

6.      Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy został wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności w zakresie obowiązujących przepisów, materiały i urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań. Rok produkcji opraw ledowych z redukcją mocy uzgodnioną w procesie projektowania: 2020 lub 2021.

7.   Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z polskim prawem, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

8.     Umowa, która zawarta będzie na realizację przedmiotowego zamówienia będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena wynika z przedstawionej przez wykonawcę oferty.

9.     Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

10. Zamawiający, żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

11. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, materiały, urządzenia wyniesie 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

12. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

13. Termin płatności faktur - do 30 dni.

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót.

15. Zamawiający określa zapisy i wymagania do umów o podwykonawstwo w załączniku nr 5- Projekt Umowy:

16. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN),

17. W cenie ofertowej należy uwzględnić obsługę geodezyjną i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.

22.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny ofertowej w przypadku gdy jej wartość przekraczać będzie kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Kod CPV 45.31.10.00-0; 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2

 

Pozostała treść zaproszenia w załączeniu.