Otwarty konkurs

2018-03-28 13:24:20 OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

1. Rodzaj zadania: ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.): - prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 18 000zł.

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do 19 kwietnia 2018 roku do godziny 13:00.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych w roku 2018.

7. W 2017 i w 2018 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych.

Zobacz również: